Giáo án

Bài viết

Lịch

Thống kê

free counters
Chỉ tìm ở Blog
^-^ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi; đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi xuống trăm năm một cõi đi về ^-^

Bài mới nhất

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

TUẦN 2
Thảo luận :  Bạn hiểu gì về nội quy nhà trường năm học 2012-2013
* Môc tiªu ho¹t ®éng  Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- Hiểu được vai trò nhiệm vụ của người học sinh khi đến lớp
- Rèn kĩ năng sống , hình thành nhân cách cho thanh niên, học sinh
* Ho¹t ®éng (Chia lớp thành 4 nhóm)
Th¶o luËn chuyªn ®Ò “B¹n hiÓu g× vÒ nội quy nhà trường trong năm học này?” víi c¸c néi dung sau:
- Vì sao em phải học nội quy ? Trình bày một số điều mà em đã học
- Nội dung của bảng nội quy: có mấy điều? Theo em, điều nào là quan trọng nhất? Vì sao?
- Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiệp phát triển đất nước là gì? Học nội quy có đem lại cho em lợi ích gì không? Em có thấy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nội quy không?
- Em nghĩ gì về chuyên đề này?
TUẦN 3
Hoạt động 3: Sinh hoạt (20’)( An toàn giao thông)
*Tổ chức hoạt động
-Khởi động: Hát bài hát “Đi trên đường, chúng em đi giao thông, đèn bật lên đèn dỏ thì em dừng lại, đèn xanh em đi qua đường…”
- Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
- Khai mạc cuộc thi
- Giới thiệu các cá nhân, các đội tham gia thi ( 4 đội)
- Giới thiệu ban giám khảo
-Thông báo thể lệ cuộc thi và điểm các phần thi
Thi gồm 2 phần:
+ Các đội tự làm biển báo giao thông và giải thích về số biển báo mình đã làm
+ Các đội thi hát ( các bài hát có chữ “an”, “toàn”, “là” , “bạn”, “tai”, “nạn”, “là”, “thù”). Mỗi bài hát tìm ra một chữ, phải hát trọn bài mới đạt điểm tối đa nếu hát 1 câu hoặc một đoạn thì đạt 50% số điểm
-Tiến hành thi: người dẫn chương trình giới thiệu từng cá nhân từng đội vào vị trí
Cần lưu ý: Sau mỗi phần thi, giám khảo cần công bố điểm
- Dựa vào số điểm công bố kết quả và trao giải thưởng (nếu có)
TUẦN 4
Hoạt động 3: Sinh hoạt (Thảo luận về an toàn giao thông)(20’)
Chuẩn bị: lớp chia thành 4 nhóm
Câu hỏi: - Em hiểu gì về luật an toàn giao thông?
-         Nguyên nhân nào dẫn đến  tai nạn giao thông?
-          Nêu các biện pháp khắc phục
-         Là một thanh niên, học sinh , em cần phải làm gì ?

TUẦN 5
Th¶o luËn: B¹n hiÓu g× vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­ưíc
* Môc đích  Sau ho¹t ®éng nµy häc sinh cÇn:
- HiÓu ®­ưîc néi dung c¬ b¶n cña CNH, H§H ®Êt n­ưíc vµ bµy tá ý kiÕn cña m×nh vÒ CNH, H§H.
- X¸c ®Þnh râ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh lµ tÝch cùc, chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ò sau nµy gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH, H§H.
- Tin tư­ëng ë sù thµnh c«ng cña sù nghiªp CNH, H§H ®Êt n­ưíc do §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o.
* Néi dung ho¹t ®éng:- TuyÕn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- TiÕn hµnh th¶o luËn.- V× sao ®Êt nư­íc ta ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H ?- Vai trß cña thanh niªn häc sinh trong sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­ưíc. + Em hiÓu thÕ nµo lµ CNH, H§H ?
- QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña thanh niªn häc sinh trong häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó phôc vô sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt n­ưíc.
Sau mçi vÊn ®Ò nªu ra, häc sinh cã thÓ ph¸t biÓu ý kiÕn ®· chuÈn bÞ cña m×nh hoÆc tæ cö ®¹i diÖn ph¸t biÓu (nÕu ph©n c«ng chuÈn bÞ theo tæ). Xen kÏ gi÷a c¸c phÇn lµ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ.

- Giao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé líp, Ban chÊp hµnh (BCH) Chi ®oµn chuÈn bÞ vµ triÓn khai tæ chøc th¶o luËn (Tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII, IX vµ X).
- Cö mét b¹n ®iÒu khiÓn th¶o luËn. - ChuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ hoÆc tiÓu phÈm ®an xen ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui vÎ (nªn giao cho mçi tæ mét tiÕt môc).

TUẦN 6
Hoạt động 3: Sinh hoạt ( Bảo vệ môi trường)(15’)
-         Khởi động: Hát một bài hát tập thể
-         Lớp chia thành 4 tổ
-         Thảo luận: và trình bày một tiểu phẩm hoặc kịch  hoặc vẽ tranh, hoặc bài viết có sự tác động sâu sắc tới ý thức của mỗi người liên quan đến vấn đề môi trường

TUẦN 7
Hoạt động 3: Sinh hoạt (Hát về tuổi thiếu nhi)
Néi dung- Ca ngîi vÎ ®Ñp thÇn tiªn cña tuæi häc trß: Cã rÊt nhiÒu bµi h¸t, bµi th¬ ngîi ca vÎ ®Ñp hån nhiªn, trong s¸ng víi nh÷ng ư­íc m¬ cña tuæi häc trß.- Ca ngîi t×nh c¶m g¾n bã cña häc sinh víi thÇy c« vµ m¸i tr­ưêng lµ n¬i gieo trång tri thøc, ­ư¬m mÇm, ®éng viªn, khÝch lÖ n©ng c¸nh cho nh÷ng ­ưíc m¬ xa.- Ca ngîi t×nh c¶m b¹n bÌ trong s¸ng, v« tư­, ch©n thµnh cña tuæi thiếu nhi, nh÷ng xóc c¶m t×nh yªu ®Çu ®êi rÊt ®¸ng tr©n träng.- Ghi nhËn c¶ nh÷ng trß tinh nghÞch, hiÕu ®éng “nhÊt quû, nh× ma”, nh÷ng “dçi hên” ®¸ng yªu cña tuæi thiếu nhi.
-H×nh thøc thÓ hiÖn: Thi hát
- Khởi động: hát tập thể
- Tiến hành: cử ban giám khảo (4 thành viên); Bốn tổ tham gia thành 4 đội ( lưu ý: hát đúng chủ đề, hay, có phù họa- đạt điểm tối đa)
-Kết thúc trao giải thưởng (nếu có)

TUẦN 8
Hoạt động 3: Sinh hoạt  (Tôn sư trọng đạo)(15’)
-         Khởi động : hát tập thể
-          Nội dung:+ thảo luận tìm những câu thơ, bài thơ, tục ngữ, ca dao ca ngợi người thầy
                        + Thi sáng tác “xuất khẩu thành thơ” – nói về thầy cô giáo

TUẦN 9
Hoạt động 3: Sinh hoạt 
Th¶o luËn vÒ viÖc ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ t«n sư­ träng ®¹o.
* Néi dung ho¹t ®éng.
Häc sinh sÏ th¶o luËn xoay quanh c¸c néi dung sau:
- TruyÒn thèng hiÕu häc trong lÞch sö vµ hiÖn nay cña d©n téc ta.
- C¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng hiÕu häc.
- Ý nghÜa cña truyÒn thèng hiÕu häc ®èi víi x· héi, ®Êt n­ưíc vµ ®èi víi mçi häc sinh.
- Kh¸i niÖm “ T«n sư­ träng ®¹o”
- C¸c biÓu hiÖn cña truyÒn thèng t«n sư­ träng ®¹o.Ý  nghÜa cña truyÒn thèng t«n sư­ träng ®¹o. Ngư­êi häc sinh ph¶i lµm g× ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng hiÕu häc vµ truyÒn thèng t«n sư­ träng ®¹o?
C¸c néi dung trªn sÏ ®­îc x©y dùng thµnh c¸c c©u hái, c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ®Ó häc sinh trao ®æi, th¶o luËn.

TUẦN 10
Hoạt động 3: Sinh hoạt chuyên đề (15’)
Về nguồn: Tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu truyền thống về lịch sử đấu tranh của nhân dân huyện Hoài Ân
Khởi động: Hát tập thể (Hoài Ân quê hương tôi)
Tổ chức: Chia làm 4 đội tham gia trò chơi

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Chú ý:
- Nhận xét Tiếng việt có dấu.
- Không chèn thẻ liên kết.
- Nội dung lành mạnh, trong sáng.